به اطلاع مخاطبان سینما سمرقند میرساند ، کلیه کارت های زیبا موج نوین در کلیه ایام هفته از جمله روزهای تعطیل مورد پذیرش سینما میباشد